Rejestracja spółki ltd

zarejestrowanie działalności gospodarczej.

Rejestracja spółki w Anglii

zarejestrowanie działalności w Anglii.

Self-employment

samozatrudnienie.

Limited company

odpowiednik Polskiej sp. z o.o.

Partnership

odpowiednik Polskiej s.c.

Dywidenda

część zysku netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona do podziału pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy.

Oddział przedsiębiorstwa

wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywanej przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.

Przedstawicielstwo

może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego.